Preload bg

Privacy policy

Last updated

Wij van &samhoud Nederland B.V. (&samhoud) verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij vinden privacy belangrijk en zorgen er daarom voor dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Algemeen

Wij behandelen persoonsgegevens zorgvuldig en zullen uw privacy waarborgen.

 • Alle persoonsgegevens worden op basis van een duidelijke wettelijke grondslag verwerkt;
 • Onze organisatie verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel;
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn juist en worden indien nodig geactualiseerd. Daarnaast worden persoonsgegevens die geen doel meer dienen actief verwijderd;
 • Wij treffen maatregelen die de rechten en vrijheden van betrokkenen waarborgen.

&samhoud is soms verwerker en soms de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel in de gevallen waarin wij verwerkingsverantwoordelijke zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Heeft u vragen over onze verwerkingen in de rol van verwerker? Raadpleeg dan de verwerkersovereenkomst die we met u hebben gesloten of vraag de verwerkingsverantwoordelijke om meer informatie te verschaffen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-03-2024.

Gebruik van persoonsgegevens

a. Soort gegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde (persoons-)gegevens. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • (Zakelijke) contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Functie
 • Schriftelijke gespreksverslagen en interviewverslagen
 • Geluidsmateriaal
 • Beeldmateriaal
 • Inhoud van communicatie
 • Documenten (zoals Word, Excel, PowerPoint en pdf)

b. Doelen van de verwerking

&samhoud verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

Dienstverlening
Wanneer u een offerte bij ons opvraagt of wij een dienstverleningsovereenkomst met u aan gaan, verwerken wij uw (persoons)gegevens ter voorbereiding op en/of de uitvoering van de overeenkomst. Deze informatie bewaren wij tot 7 jaar na het einde van de overeenkomst, in verband met onze fiscale bewaarplicht. De gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale bewaarplicht bewaren wij tot het einde van de dienstverlening.

Contact
Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens om aan uw verzoek om contact te kunnen voldoen. Wij bewaren deze informatie tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Of, als dat langer is, gedurende de termijn dat u of het bedrijf waarvoor u werkt een overeenkomst met ons heeft.

Event-updates
Als u klant bij ons bent (geweest) brengen wij u op de hoogte van door &samhoud georganiseerde evenementen en gepubliceerde werken. Deze informatie sturen we aan het bij ons bekend e-mailadres. Wij hebben hier een gerechtvaardigd direct marketing belang voor. Heeft u hier bezwaar tegen? Laat het ons dan weten, dan halen wij uw e-mailadres uit de lijst.

Vacatures
Wanneer u op een van onze vacatures solliciteert, verwerken wij uw gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Naast de eerder genoemde gegevens verwerken wij dan nog uw cv en de inhoud van uw motivatie. We bewaren deze informatie in principe niet langer dan tot 4 weken na de sluiting van de vacature. Met uw toestemming bewaren we deze gegevens tot 1 jaar nadat wij deze van u hebben ontvangen.

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen we u om een assessment in te vullen. Hieruit volgt uw mate van cognitieve flexibiliteit, probleemoplossend vermogen, leervermogen, probleem oplossende stijl (intuïtief of systematisch), en of u meer neigt naar accuraatheid of naar snelheid. Er is hierbij geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Deze informatie gebruiken wij om te evalueren of u goed bij de betreffende functie en het bijbehorende team past. Er is hier geen goed of fout. Heeft u hier bezwaar tegen? Geef dit dan aan bij uw HR contactpersoon van &samhoud, zodat we het inzetten van de test opnieuw kunnen overwegen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies van Google LLC. Dit zijn cookies per sessie, die webstatistieken genereren. Met die informatie kunnen wij onze website en het gebruik ervan analyseren, om de website te kunnen verbeteren. Dit is in ons en uw belang. De cookies zijn privacyvriendelijk ingesteld; statistieken zijn niet terug te herleiden naar één specifieke persoon doordat IP-adressen zijn gepseudonimiseerd. Om die reden ziet u geen cookiebanner, wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor meer informatie over hoe Google omgaat met uw persoonsgegevens, raadpleeg Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Gebruik technische middelen en AI

Wij maken gebruik van diverse technische middelen om onze dienstverlening tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen uitvoeren. Het gebruik van deze technische middelen is binnen onze organisatie technisch zo ingericht dat deze AVG-conform is. Het gebruik van AI valt hier ook onder.

Wij hanteren human-in-de-loop principe: er wordt nooit informatie overgenomen zonder een mens de output beoordeeld en AI neemt geen zelfstandige besluiten. Wij maken geen gebruik van high-risk AI zoals beschreven in de EU AI-act. De persoonsgegevens die wij bij gebruik van AI van u ontvangen en verwerken blijven binnen Europa. De ontvangen persoonsgegevens zullen niet langer bewaard blijven dan hierboven bepaald.

Andere ontvangers
In afstemming met onze klant kunnen wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van diensten van derden. In sommige gevallen betekent dit dat zij in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Verder geven wij uw gegevens niet door aan anderen, tenzij wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Als er data met derden wordt gedeeld hebben wij afspraken met derde partijen gemaakt om ervoor te zorgen dat data zorgvuldig verwerkt wordt met aanwezigheid van adequate beveiligingsmaatregelen. Wij blijven in elk geval verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In geval van aanpassingen, intrekkingen of bezwaren met betrekking tot de gedeelde gegevens zullen wij zorg dragen dat de derde partij hiervan op gepaste wijze in kennis gesteld wordt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo maken we gebruik van een Let’s Encrypt SSL-certificaat op onze website wat zorgt dat data van en naar de website versleuteld wordt verzonden. Daarnaast is de API voor het uitlezen en insturen van vacatures op de site ook beveiligd middels een zelfde SSL-certificaat.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening of de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, zullen wij de privacyverklaring daarop aanpassen. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten
Voor vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of vragen omtrent uw privacy rechten kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen. Daarnaast kunt u aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken, in afwachting van onze afweging wanneer u bezwaar maakt op een bepaalde verwerking.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Naam: Else van Harten
Telefoonnummer: 030 2348604
E-mail adres: e.vanharten@samhoud.com